Příkopové rameno ORSI

Příkopové rameno ORSI typ Leader 505 s dosahem 5,1 m